هرفلکس 750
هرفلکس 500
Hercin 500
Hercin 250
هرستاتین 40
هرستاتین 20
Herfolic 5
Heragel 400
هروکسیکام 15
هرپرین 75
هرپنت 40 میلی گرام
هرمورال 10 میلی گرام
هریزین 5
هرسیتامول 500، 100
هرسیتامول 500
Hermoclav 1000
Hermoclav 625
هرسی 250
هرسی 250
هرفکس 400
هرفکس 200
هرسپا 40
هرپیدوگریل 75 میلی گرام
هرلوکاست 10 میلی گرام
هرکوبال 500
هرزینک 20

هری فارما، گسترش کیفیت و بروز خلاقیت

کارخانه هری فارما، بهترین در عرصه صنعت تولید داروسازی