محصولات سوسپنشن

کارخانه دواسازی هری فارما

هرموکس 250
هرموکس 125
هرپین 250
هرپین 125
هرلکس 250
هرفکس 100، 60
هرفکس 200
هرفکس 100، 30
هرفکس 200
هرلکس 125
هرموکلاو 156، 100
هرموکلاو 312، 100
هرفکس 156، 60
هرموکلاو 312، 60
هرسین 200

هری فارما، گسترش کیفیت و بروز خلاقیت

کارخانه هری فارما، بهترین در عرصه صنعت تولید داروسازی