محصولات کپسول

کارخانه دواسازی هری فارما

هرموکس 500، 100
هرموکس 500
هریزول 40
هریزول 20
Capsule Poster (Persian)
هرپین 500
هرپین 500
هرپرازول 40
هرپرازول 20
هرلکس 500، 100
هرلکس 500
هرکلاکس 500
Herlans 30

هری فارما، گسترش کیفیت و بروز خلاقیت

کارخانه هری فارما، بهترین در عرصه صنعت تولید داروسازی