محصولات کپسول

کارخانه دواسازی هری فارما

هرموکس 500، 100
هرموکس 500
هریزول 40
هریزول 20
Capsule Poster (Persian)
Capsule Hergaba 300
هرپین 500
هرپین 500
هرپرازول 40
هرپرازول 20
Capsule Hergab 75
Capsule Herfefol
هرلکس 500، 100
هرلکس 500
هرکلاکس 500
Herlans 30
Capsule Hergab 50
Capsule Heridox 100

هری فارما، گسترش کیفیت و بروز خلاقیت

کارخانه هری فارما، بهترین در عرصه صنعت تولید داروسازی